Person GND

Name

Mithridates II (123-88 BC)

Types

Authority Info, Sitter Info

Nomisma

http://nomisma.org/id/mithradates_ii_parthia nomisma

Wikipedia [de]

https://de.wikipedia.org/wiki/Mithridates_II._(Parthien) nomisma

Wikipedia [en]

https://en.wikipedia.org/wiki/Mithridates_II_of_Parthia nomisma

Wikidata

https://www.wikidata.org/wiki/Q297763

Permalink

https://ikmk.smb.museum/ndp/person/4285